Geleneksel Hint Kıyafeti Sari

Mistik Hint Sembolleri

aum,tripundra,çakra,svastika,kumbha,padma,tilaka,trişula,shotkana,mandala,shrivatsa
       Bir çoğumuzun aslında aşina olduğu,hatta dövme olarak yada kolye,bileklik gibi takılar üzerinde kullandığı dini semboller var.Bu yazımda öne çıkan bazı Hint sembollerinin gerçekte ne anlama geldiklerini paylaşacağım.
    

                                                                                               AUM      
aum hecesi
  
    Özellikle yoga yapanların aşina olduğu bu sembol,en kutsal Hindu mantraları (dua) arasındadır.Tanrıya yakarmak için kullanır.
   Nasıl müslümanlıkta 'HU' sesi 'Allah' demekse,Hinduzimde de 'AUM' sesi (A-Vishnu, U-Brahma ve M-Shiva) tanrıyı temsil eder.Yani bu hece ile Trimurtiyi oluşturan Brahma,Vishnu ve Shiva'ya yakarılır.
Tripundra,Shivacıların kullandığı sembol
                Tripundra

    Genellikle Shivacıların kullandığı bir semboldür.Üç yan çizgi Tanrıların üç faaliyeti olan;yaratma,sürdürme ve yok etme gücünü simgeler.Diğer bir deyişle Hindu tanrı üçlemesi;Brahma,Vishnu ve Shiva'yı temsil eder.Üç çizgi üzerinde bulunan bindu (nokta),manevi algıyı simgeler.
Çakra,yaşamın sürekliliği ve devamlılığı sembolü
                    Çakra

    Yaşamın sürekliliğini ve devamlılığını gösterir.Her bir tekerlek parmağı,Buddha'nın sekiz basamaklı asil yolunu simgeler.Bunlar;gerçek bilgi, doğru zihniyet, doğru söz, doğru davranış, doğru yaşam biçimi, gerçek çaba, gerçek dikkat ve gerçek uyanıklıktır.

Svastika,Gamalı haç
                      Svastika

   Güneş sembolüdür.Gamalı Haç da denilir.Sözcük anlamı 'kendi kendine var olan' demektir.Dört yana salınmış kollar tüm evreni simgeler.Kolları saat yönünde dönen svastikaların şans ve uğur getireceğine inanılırken,ter yönde dönenlerin şerre ve uğursuzluğa işaret ettiğine inanılır.

Kumbha,ölümsüzlük içkisi amritanın konulduğu kap
                 Kumbha

   Okyanusun çalkalanması efsanesi ile ilgilidir.Tanılar ve ifritler ölümsüzlük iksirini elde etmek için okyanusu çalkalarlar ve ortaya çıkan amrita (ölümsüzlük içkisi)'yı kumbha denilen bu kaba koyarlar.
   Kumbha verimliliği,yaşamı ve insanoğlunun üretkenliğini simgeler.
Padma,lotus çiçeği
                 Padma

    Nilüfer çiçeğidir.Tanrı Brahma başta olmak üzere,birçok Hindu Tanrısı padma ile resmedilir.
    Bu sembol masumiyet ve umudu simgeler.

Tilaka,Hintlilerin iki kaşının arasına uyguladıkları hayır işareti
                   Tilaka

   Hintliler'in iki kaşının arasına uyguladıkları bir hayır işaretidir.Bu işaret, kişinin Hindu dinine mensup olduğunu gösterir.Biçimi,şekli ve kullanılan malzeme mezhepten mezhebe değişir.Trişula,Shiva'nın üç uçlu mızrağı
                    Trişula

   Tanrı Shiva'nın üç uçlu mızrağıdır.Evreni ve tüm canlıları koruduğuna inanılır.Çatalın üç ucu da farklı eylem ve arzuları simgeler.Saiva Dharma'nın kraliyet asasıdır.

Shotkana,iki üçgenin birleşiminden oluşan yıldız şekli
                  Shotkana

    İç içe geçmiş iki üçgenden oluşan altı köşeli yıldız simgesidir.Üst  taraftaki üçgen;Shiva'nın erkil enerjisi (purusha) ve ateşi,alt taraftaki Shakti'nin dişil enerjisi (prakriti) ve suyu temsil eder.Aynı zamanda tanrının altı özelliği olan;sevgi, iktidar, bilgelik, merhamet, ihtişam ve adaletin simgesidir.


Mandala,meditasyon amacıyla yapılan dairesel şekiller
                   Mandala

   Bir çok yerde 'yetişkinler için boyama kitabı' olarak satılan mandala çizimleri aslında dini bir meditasyon aracıdır. Sankrit dilinde mandala;enerjiyi tutan/saklayan kap anlamına gelir.
  Mandalalar her zaman daire şeklindedir ve çizime merkezden başlanır.Mandala çizimini yaparken kişi kendini merkezde olarak düşünür,merkezin etrafında oluşan şekiller ise kişinin yaşamındaki olumlu yada olumsuz şeylerdir.
    Kişinin olumlu hisleri ve gerçekleşmesini istediği dileklerini yansıtarak yapılan bir mandalanın,bütün bu duyguları içinde barındırdığı düşünüldüğü için tılsım olarak kullanılırken,kötü düşünceler,kuruntular ve korkular için çizilmiş bir mandalayı ise yakıp küllerini savurarak bu kötü şeylerden kurtulduğuna inanılır.

Shrivatsa,bereket ve sonsuz aşkın simgesi,sonsuz düğüm
                     Shrivatsa

    Sonsuz düğüm olarak bilinen bu simge,Buddha'nın sonsuz bilgeliğini temsil eder.Hinduizm inancında ise Tanrı Vishnu'un göğsünde eşi Lakshmi'nin bulunduğu bir izdir.
     Çizgilerin iç içe ve birbiriyle bağlantılı olması,bir insan yaşamındaki geçmiş,şimdiki ve gelecek zamandaki olayların da bu şekilde bağlantılı olduğunu gösterir.
     Bereket,mutluluk,başarı ve sonsuz aşkın sembolü olarak kullanılır.